ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството за политика и цели по качеството

Ръководството на фирмата поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Система за управление на качеството и интегрираната система, като декларира следните основни принципи, залегнали в политиката:

 • Ориентиране към клиенти и други заинтересовани страни – съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички свои клиенти, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;
 • Лидерство на ръководството – съзнаваме отговорността си поддържането на работещи системи. Създаваме подходящи условия, стимулиращи служителите на фирмата за пълноценно участие в процесите по управление на качеството, както и проява на инициатива при изпълнение на дейностите свързани с тях.
 • Съпричастност на хората – считаме, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Стремим се да създадем атмосфера, в която хората са мотивирани, удовлетворени и напълно отдадени на постигането на целите на фирмата.
 • Фактологичен подход при вземане на решения – решенията на всички нива във фирмата се основават на актуална и вярна информация. Внедряването на работеща система за комуникации и управление на документираната информация създават условия за вземане на правилни решения.
 • Процесен подход – създаваните от фирмата продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно.
 • Взаимно изгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат качествени материали, услуги и оборудване, фирмата избира за свои партньори доставчици, предлагащи високококачетвени доставки.
 • Подобрения за по-високо ниво на качеството – чрез непрекъснато наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки и ръководството цели непрекъснато подобрение на качеството.

За постигане на основната си цел – производството и реализацията на продукти с високо качество, които в максимална степен удовлетворяват изискванията на нашите клиенти – ръководството на фирмата си поставя следните цели:

 • Увеличаване общия обем на приходите от продажби;
 • Подобряване на финансовите показатели на фирмата;
 • Производство на качествени продукти, отговарящи на европейските изисквания за качество;
 • Извършване на технологични и технически подобрения на съществуващите продукти;
 • Въвеждане на нови технологии и оборудване;
 • Закупуване на нови инсталации с цел подобряване качеството на продукта и намаляване на производствения брак.
 • Развитие на човешките ресурси чрез повишаване на мотивацията и компетентността на персонала;

Ръководството на фирмата гарантира, че:

 • организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството;
 • полага грижи въведената система да функционира ефикасно и в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството за политика и цели по УОС

Нашата основна цел е да създадем такова управление на процесите и организация на работата във фирмата, чрез които да се гарантира опазването на околната среда.

Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на околната среда (СУОС), ръководството декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по УОС:

 • Съответствие с предмета на дейност и въздействията върху околната среда – Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен точно идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от дейността;
 • Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването – основна цел на СУОС, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на УОС
 • Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база както и други изисквания по отношение на околната среда;
 • Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане СУОС;
 • Огласяване и съпричастност на хората – ръководството огласява политиката по УОС и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде условия, в която хората са отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на УОС;
 • Достъпност на политиката – политиката е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица и обществеността, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване;
 • Процесен, системен и фактологичен подход – създаваните от фирмата правила за работа са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно. Решенията и действията са основани на обективни данни и факти.
 • Ръководството на фирмата се ангажира да постига високо качество на своите продукти и услуги, но не на всяка цена, а само при стриктно спазване на всички нормативни изисквания по УОС и при гарантирано опазване на околната среда.

Ръководството се ангажира със следните цели:

 • Стриктно изучаване и спазване на изискванията на правните норми по отношение на УОС;
 • Намаляване на риска от замърсяване с отпадъци от основната дейност;
 • Мотивиране и обучение на персонала във връзка със УОС;
 • Модернизиране на методите за събиране, съхранение и транспорт на отпадъци чрез въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците.

Ръководството на фирмата гарантира, че:

 • организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на ОС;
 • се задължава да полага грижи въведената Система за управление на околната среда да функционира в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015.