ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството за политика и цели по качеството

Ръководството на фирмата поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Система за управление на качеството и интегрираната система, като декларира следните основни принципи, залегнали в политиката:

 • Ориентиране към клиенти и други заинтересовани страни – съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички свои клиенти, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;
 • Лидерство на ръководството – съзнаваме отговорността си поддържането на работещи системи. Създаваме подходящи условия, стимулиращи служителите на фирмата за пълноценно участие в процесите по управление на качеството, както и проява на инициатива при изпълнение на дейностите свързани с тях.
 • Съпричастност на хората – считаме, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Стремим се да създадем атмосфера, в която хората са мотивирани, удовлетворени и напълно отдадени на постигането на целите на фирмата.
 • Фактологичен подход при вземане на решения – решенията на всички нива във фирмата се основават на актуална и вярна информация. Внедряването на работеща система за комуникации и управление на документираната информация създават условия за вземане на правилни решения.
 • Процесен подход – създаваните от фирмата продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно.
 • Взаимно изгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат качествени материали, услуги и оборудване, фирмата избира за свои партньори доставчици, предлагащи високококачетвени доставки.
 • Подобрения за по-високо ниво на качеството – чрез непрекъснато наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки и ръководството цели непрекъснато подобрение на качеството.

За постигане на основната си цел – производството и реализацията на продукти с високо качество, които в максимална степен удовлетворяват изискванията на нашите клиенти – ръководството на фирмата си поставя следните цели:

 • Увеличаване общия обем на приходите от продажби;
 • Подобряване на финансовите показатели на фирмата;
 • Производство на качествени продукти, отговарящи на европейските изисквания за качество;
 • Извършване на технологични и технически подобрения на съществуващите продукти;
 • Въвеждане на нови технологии и оборудване;
 • Закупуване на нови инсталации с цел подобряване качеството на продукта и намаляване на производствения брак.
 • Развитие на човешките ресурси чрез повишаване на мотивацията и компетентността на персонала;

Ръководството на фирмата гарантира, че:

 • организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството;
 • полага грижи въведената система да функционира ефикасно и в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.